กิจกรรมประจำวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผู้ใช้ระบบ : บุคคลทั่วไป
วันอังคารที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558IP Address ของคุณคือ

กิจกรรมประจำวันสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ลำดับวันที่รายการ/กิจกรรมสถานที่เจ้าของเรื่อง/ผู้ดำเนินการหมายเหตุ
105/06/2556ประชุมยาเสพติดห้องประชุมเล็กกลุ่มส่งเสริมโรงเรียนกลุ่มอำเภอกระสัง
Total 1 Record 1
พัฒนาโดย ครูสุริยันต์ แก้วชนะ งาน GPA ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32